Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest - Zamek w Tykocinie - prowadzony przez: Przedsiębiorstwo Usługowe "Zamek" Jacek Nazarko zwana dalej „Obiektem”.
 2. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zawarta pomiędzy Panią/Panem a Obiektem umowa o świadczenie usług noclegowych lub Pani/Pana żądanie podjęcia działań przed zawarciem umowy.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu świadczenia usług noclegowych lub innych podobnych usług, które są świadczone przez Obiekt na Pani/Pana życzenie. Ponadto, Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez wykorzystywany w Obiektu system rejestracji obrazu (monitoring wizyjny) w celu ochrony Gości oraz innych osób przebywających na terenie Obiektu lub w jego okolicy.
 4. W sytuacji podania przez Panią/Pana danych osobowych dotyczących preferencji co do realizowanych świadczeń bądź preferencji odnośnie pobytu, Obiekt może przetwarzać te dane osobowe w celu zapewnienia jak najlepszego Pani/Pana komfortu, realizacji dodatkowych usług i poprawy ich jakości. Dotyczy to również przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych (danych wrażliwych). Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (usprawiedliwiony interes Administratora). Obiekt dokonał oceny wpływu działań podejmowanych w tym celu na prywatność Gościa uznając że prywatność oraz interesy gościa nie zostaną naruszone. Z oceny tej wynika, że przetwarzanie danych osobowych w ramach usprawiedliwionego interesu nie ingeruje zbytnio w prywatność Gościa, jako że taki sposób przetwarzania ma prowadzić do poprawy jakości świadczonych przez Obiekt usług i w rezultacie ma przynieść Gościowi korzyści w postaci lepszego zrozumienia jego oczekiwań i potrzeb.
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu prowadzenia badań Pani/Pana satysfakcji w związku ze świadczonymi przez Obiekt usługami. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (usprawiedliwiony interes Administratora). Obiekt dokonał oceny wpływu działań podejmowanych w tym celu na prywatność Gościa uznając że prywatność oraz interesy gościa nie zostaną naruszone. Z oceny tej wynika, że przetwarzanie danych osobowych w ramach usprawiedliwionego interesu nie ingeruje zbytnio w prywatność Gościa jako, że taki sposób przetwarzania ma prowadzić do poprawy jakości świadczonych przez Obiekt usług, i w rezultacie ma przynieść Gościowi korzyści w postaci lepszego zrozumienia jego oczekiwań i potrzeb.
 6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem umownym a także w przypadku dokumentowania sprzedaży fakturą VAT - wymogiem ustawowym. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia Obiektowi zawarcie z Panią/Panem umowy oraz uniemożliwia wystawienie faktury VAT.
 7. Ma Pani/Pan prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także do przenoszenia danych osobowych, jeżeli zachodzą ku temu podstawy prawne.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego nadzorującego sposób przetwarzania danych osobowych.
 9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez cały okres świadczenia na rzecz Pani/Pana usługi noclegowej a także przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, w tym roszczeń podatkowych i cywilnych. Dane osobowe przetwarzane przez monitoring wizyjny będą przechowywane przez okres 30 dni, chyba że z uwagi na szczególne okoliczności, takie jak zdarzenie losowe czy wypadek, zapis z monitoringu będzie musiał być przechowywany dłużej, w tym przez czas ewentualnego postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy.
 10. W sytuacji zarezerwowania przez Panią/Pana noclegu w Obiektu za pośrednictwem portalu rezerwacyjnego lub biura podróży, przekazywane przez nie do Obiektu kategorie dotyczących Pani/Pana danych osobowych w szczególności mogą obejmować: imię i nazwisko, datę pobytu, adres e-mail, numer Pani/Pana telefonu. Dokładne informacje o źródle z którego Obiekt pozyskał te dane osobowe może Pani/Pan uzyskać w recepcji.
 11. Pani/Pana dane osobowe Gościa mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców współpracującym z Obiektem:Firmom ubezpieczeniowym
  • Firmom informatycznym
  • Firmom wspierającym i zarządzającym infrastrukturą IT Obiektu,
  • Firmom księgowym
  • Kancelariom prawnym
  • Firmom kurierskim
  • Firmom pocztowym
  • Firmom transportowym
  • Biurom podróży
miejsce przyjazne rowerzystom as seen on westwing
Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich firm